2006/Oct/30

:: ประเภทของอักษรคันจิ ::

อักษรคันจิแบ่งออกได้เป็น 6 แบบ คือ

1. อักษรรูปภาพ (โชเคโมจิ) เป็นอักษรที่แสดงสภาพทางกายภาพของวัตถุอย่างง่ายๆ เช่น อักษรต้นไม้ อักษรแม่น้ำ ,อักษรภูเขา ,อักษรปาก

2. อักษรแสดงสัญลักษณ์ (ชิจิโมจิ) เป็นอักษรที่ใช้แทนการบรรยายสภาพสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างง่ายๆ เช่น อักษรขึ้น ,ลง ,หมุน

3. อักษรความหมาย (ไคอิโมจิ) เป็นอักษรที่ใช้ในการแทนความหมาย มักเกิดขึ้นจากการนำเอาอักษรภาพสองตัวขึ้นไปมาผสมกัน แล้วเกิดเป็นอักษรใหม่ เช่น ต้นไม้ + ต้นไม้ = ,ดวงอาทิตย์ + ดวงจันทร์ =

4. อักษรกึ่งพ้องเสียง-กึ่งความหมาย (เคเซโมจิ) เป็นอักษรที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนแสดงความหมาย และส่วนแสดงเสียง มาประกอบเป็นอักษรใหม่ เช่น อักษรยุง (อ่านว่า บุง) เกิดจาก (แปลว่า แมลง) เป็นส่วนแสดงความหมาย + (อ่านว่า บุง) เป็นส่วนแสดงเสียง

ส่วนที่พ้องเสียงนั้นแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

- อักษรคันจิที่มีส่วนพ้องเสียงเหมือนกัน และมีเสียงอ่าน On-yomi เหมือนกัน มีประมาณ 58%

เช่น อ่านว่า จู

- อักษรคันจิที่มีส่วนพ้องเสียงเหมือนกัน และมีเสียงอ่าน On-yomi คล้ายกัน มีประมาณ 33%

เช่น อ่านว่า โคะ อ่านว่า คึ

- อักษรคันจิที่มีส่วนพ้องเสียงเหมือนกัน และมีเสียงอ่าน On-yomi ต่างกัน มีประมาณ 9%

เช่น อ่านว่า จู อ่านว่า ชิน

5. อักษรที่ยืมความหมายมาใช้ (เทนจูโมจิ) เป็นอักษรที่ความหมาย และเสียงถูกยืมมาใช้ เช่น อักษรการถือครอง ในความหมายเดิมหมายถึง การทำนาย

6. อักษรยืมเสียง (คะชาคึโมจิ) เป็นอักษรที่มีการยืมเสียงมาเพื่อประกอบเป็นความหมายใหม่ เช่น 亜米利加อเมริกา


edit @ 2006/10/30 19:21:51

Comment

Comment:

Tweet